INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Wójta Gminy Gaszowice z dnia 18 stycznia 2018 r. Nr W.0050.12.2018 informuje, że konkurs ofert dotyczący „Zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu gminy Gaszowice” na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1817) został unieważniony z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.