logoPOKL

 

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2008 – 2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2008 – 2015 r. realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski o dofinansowanie projektu były przygotowywane, realizowane i rozliczane na bieżąco zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Instytucję Zarządzającą.

Projekt nosił tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice" i był realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój            i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięły udział łącznie 74 osoby (w tym 54 kobiety i 22 mężczyzn) długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Wśród uczestników projektu były też osoby młode (11 osób), starsze (4 osoby) i niepełnosprawne (8 osób). Uczestniczyły one w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wzięły udział w projekcie nabyły umiejętności praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków jezdniowych, gotowania i kelnerowania, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, bukieciarstwa, ochrony, spawania, obsługi kotłów CO, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, wizażu i stylizacji paznokci oraz prawa jazdy kat B, C i E. Część uczestników projektu otrzymała zatrudnienie potwierdzone umowami o pracę.

Kierownik OPS

 

 


 

logoPOKL
 
Informacja dot. naboru osób (chętnych do udziału w kursach zawodowych) do projektu systemowego przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach na lata 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2014/2015 r. będzie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i prace organizacyjne związane z projektem trwają już od stycznia 2014 r. 

Projekt nosi tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice", będzie realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Gaszowice do wzięcia udziału w projekcie w terminie od 28.02.2014 do 11.04.2014 r. w budynku Urzędu Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w godz. 7.30 – 15.00. Projekt adresowany jest do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej objętych różnymi formami pomocy przez ośrodek.

W projekcie weźmie udział 16 osób w większości długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Będą one uczestniczyć w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejętności praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków jezdniowych, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne w zależności od zapotrzebowania. Część osób będzie miała również możliwość podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B.

Kierownik OPS