naglowek RPO

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”

Powiat Rybnicki

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny

Gmina Gaszowice

realizują projekt pn. „Program Integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”

w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne

Działania 9.1. Aktywna Integracja ,

Poddziałania 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.

w ramach projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2016 – 2017 r. będzie kierował działania do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej objętych różnymi formami pomocy przez OPS.Nabór do projektu zostanie ogłoszonyw styczniu 2016r. na stronie internetowej OPS w Gaszowicach oraz w Informatorze Gminnym.

Projekt będzie podzielony na 2 lata. W roku 2016 w projekcie weźmie udział 12 osób a w 2017 grupa uczestników powiększy się o kolejne 12 osób. W projekcie wezmą udział osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez PUP do III profilu i nieaktywne zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Będą one uczestniczyć w szkoleniach w ramach PAI z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz          w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejętności praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków jezdniowych, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne w zależności od zapotrzebowania.

 

W ramach projektu Powiat Rybnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku od stycznia 2016 r. realizować będzie działania w Warsztacie Aktywnej Integracji skierowane do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego. Siedzibą Warsztatu będzie budynek byłego dworca PKP w Suminie gm. Lyski.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia będą miały formę wsparcia dziennego i odbywać się będą w trzech pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej oraz rękodzieła i ekspresji artystycznej zgodnie z programami pracowni i indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii uczestników.

W ramach zajęć realizowanych w poszczególnych pracowniach przewidziano między innymi:

  • W pracowni gospodarstwa domowego

-naukę życia codziennego – samodzielności

-ćwiczenie umiejętności przygotowywania prostych potraw

-naukę obsługi urządzeń niezbędnych do przygotowywania posiłków

-ćwiczenie umiejętności posługiwania się wagą kuchenną, korzystania z przepisów kulinarnych

-naukę zasad zdrowego żywienia, stosowania prawidłowej diety w różnych schorzeniach (między innymi cukrzycy),

-układania jadłospisu

-naukę właściwego stosowania środków myjących

-naukę dbania o czystość otoczenia

  • W pracowni krawieckiej

-poznanie narzędzi i urządzeń służących do wykonywania prac krawieckich i kaletniczych oraz naukę posługiwania się nimi (nożyczki, igła, przebijak, żelazko, centymetr, obcęgi)

-naukę prostego szycia ręcznego

-naukę przygotowania form wykroju, sfastrygowania do etapu końcowego, jakim jest zszycie końcowe

-naukę kroju, podszywania, skracania i szycia prostej odzieży

-pracę z kolorowymi nićmi, sznurkami i włóczką

-naukę obsługi maszyn szyjących

-naukę prostego szycia maszynowego

  • W pracowni rękodzieła i ekspresji artystycznej

-kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości na piękno poprzez wykorzystanie różnych metod i technik

-wykonywanie dekoracji okolicznościowych i całorocznych

-zapoznanie się z nowo zakupionymi narzędziami do działań plastycznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi

-podnoszenie samodzielności i bezpieczeństwa w pracy

-poznawanie nazw poszczególnych instrumentów muzycznych

-usprawnienie mowy oraz wyrabianie poczucia estetyki

-poznanie różnych form teatralnych

-naukę przygotowania przedstawienia teatralnego

-realizację krótkich form teatralnych

-muzykowanie grupowe

Dodatkowo w ramach działań projektowych każdy uczestnik będzie miał zapewnione wsparcie psychologiczne, indywidualną rehabilitację oraz drobny poczęstunek.

                                                              

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach utworzy Klub Integracji Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Działania KIS obejmują okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2017 roku.

Projekt ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym młodzieży mieszkającej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej.                  

Cel główny był i jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku Uczestników KIS-u,
  • poprawa umiejętności społecznych,
  • podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy nt poruszania się na rynku pracy poprzez zajęcia z doradcą zawodowym.

Grupą docelową będą osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, osoby nieaktywne zawodowo, osoby bezrobotne jak i osoby długotrwale bezrobotne o niskich lub zdeaktualizownych kwalifikacjach zawodowych. Projekt jest skierowany również do młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym.