naglowek RPO

Informacja dot. naboru osób (chętnych do udziału w kursach zawodowych) do projektu systemowego przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach na lata 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2016/2017 r. będzie realizował projekt pozakonkursowy w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i prace organizacyjne związane z projektem trwają już od połowy 2015 r. 

Projekt nosi tytuł: "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”
i będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Rybnickim oraz Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Gaszowice do wzięcia udziału w projekcie w terminie od 29.01.2016 do 4.03.2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w godz. 7.30 – 14.30. Projekt adresowany jest do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo objętych różnymi formami pomocy przez ośrodek.

W projekcie weźmie udział 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Będą one uczestniczyć w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejętności praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków jezdniowych, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne w zależności od zapotrzebowania. Część osób będzie miała również możliwość podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B.

Kierownik OPS