naglowek RPO 

 

Informacja dotycząca naboru uczestników do projektu pt. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2016/2017 realizuje w partnerstwie z Powiatem Rybnickim oraz Gminą i Miastem Czerwionka - Leszczyny projekt pozakonkursowy pt. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt adresowany jest do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo objętych różnymi formami pomocy przez Ośrodek. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Gaszowice do wzięcia udziału w projekcie w terminie od 30.01.2017 r. – do 10.03.2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w godzinach pracy Urzędu.

W roku 2017 w projekcie weźmie udział 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gaszowice. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez udział bezrobotnych uczestników projektu w spotkaniach w ramach Programu Aktywnej Integracji oraz warsztatów psychologiczno – aktywizujących dla osób nieaktywnych zawodowo, a także w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą umiejętności praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków jezdniowych, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne w zależności od zapotrzebowania. Część osób będzie miała również możliwość podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B.

Kierownik OPS